Visitors to our factory, นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, honoured guest is from the Ministry of Interior of Thailand

20160624 082 ThGov Visit

Visitors to our factory, นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, honoured guest is from the Ministry of Interior, Thailand. With other delegates representing the Thai business community interested to do business in ASEAN focused on the link between Mukdahan (Thailand), Savannakhet (Laos) and Quang Tri Province (Vietnam).

Công ty TNHH Chaichareon Việt Thái rất vinh dự được đón đoàn khách đến thăm quan nhà máy từ Bộ nội vụ gồm các đại biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đang quan tâm đến việc kinh doanh tại khối ASEAN, tập trung liên kết giữa Mukdahan (Thái Lan), Savannakhet (Lào) và tỉnh Quảng Trị (Việt Nam).